Natuur en Landschap van de Waal

Kaart WaalWeelde

Kaart WaalWeelde

 

1. Structuurvisie Waalweelde West

 • Vaststelling ontwerp-structuurvisie, december 2014
 • Definitieve vaststelling structuurvisie, zomer 2015

2. Hurwenense Uiterwaard

 • Uitvoering nevengeul volle gang.
 • Rietregeneratie de Kil klaar.
 • Vervuilingshaarden opgeruimd. Kosten: ruim € 1,5 mln.
 • Bestuurlijke aandacht nodig voor duurzaam beheer en onderhoud.

3. Heesseltsche Uiterwaarden

 • Nu werk in uitvoering om graslandbeheer al te kunnen starten.
 • Inrichtingsplan wordt op enkele onderdelen aangepast i.v.m. nieuwe ontwikkelingen.
 • Contractstukken t.b.v. de aanbesteding van het inrichtingswerk worden nu opgesteld.
 • De feitelijke uitvoering laat nog even op zich wachten.

4. Hoogwatergeul Varik Heesselt

 • Préverkenning is afgerond en uitgebreid gecommuniceerd met de streek (inloopdag          5 juli) en de Deltacommissaris (werkbezoek 25 augustus).
 • Brochure van préverkenning te downloaden op www.varik-heesselt.nl.

5. Uiterwaarden Wamel Dreumel, Kop van Heerewaarden

 • Préverkenning afgerond waarin doelen van RWS, DLG, provincie, gemeenten en Staatsbosbeheer samenkomen.
 • Aanzet voor intentieovereenkomst en plan van aanpak vervolgfase.
 • Gemeente Maasdriel wil vaststelling structuurvisie Waalweelde West afwachten.

6. Fluviatiel

 • Samenwerkingsovereenkomst, sept 2013.
 • Vaststelling voorlopig ontwerp + definitief ontwerp najaar 2014.
 • Aanbesteding, begin 2015.
 • Realisatie, 2015-2016

7. Loenensche Buitenpolder

 • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst, 13 oktober 2014.
 • Definitief ontwerp, begin 2015.
 • Aanbesteding, voorjaar 2015.
 • Realisatie, 2015-2016.

8. Oosterhoutse Waarden

 • Werk is gegund, juni 2014.
 • Realisatie in 2015.

9. Weelde in Beuningse Uiterwaarden

 • Vergunbaarheid van het project in het kader van de Waterwet vraagt aanpassingen in het ontwerp.
 • Aanvullende onderzoeken zijn bijna gereed.
 • Aangepast ontwerp is eind 2014 gereed.

10. Stadswaard

 • Voorlopig ontwerp, zomer 2014.
 • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst, 13 oktober 2014.
 • Realisatie plannen 2015 en 2016.

11. Oeverwal Gendtsche Polder

 • Voorontwerp bestemmingsplan gereed en in procedure
 • Informatiebijeenkomst in november 2014.
 • Inspraakreacties verwerken tot ontwerp bestemmingsplan.
 • Plan + vergunningen in voorjaar 2015 in procedure.
 • Realisatie vanaf 2016.

12. Uiterwaardenbeheer (Waal-breed)

 • Haalbaarheid Pilot uiterwaardenbeheer Rijnwaarden wordt beoordeeld (GO-NOGO).
 • RWS gaat ‘project samenwerking overheden’ trekken.
 • Provincie trekt realisatie N2000-opgave nieuwe natuur.

13. Beleef de Waal (Waal-breed)

 • Ondersteuning opbouw samenwerking tussen ondernemers, met geld én met procesbegeleiding.
 • Ondersteuning van de ideeën en initiatieven die in het gebied ontstaan met subsidiegeld en een consulent.
 • Investeringen in toeristisch-recreatieve infrastructuur zowel fysiek (routes, pleisterplaatsen en aanlegmogelijkheden) als digitaal (interactieve website).
 • Het proces Beleef de Waal gaat door tot en met 2016.