Grensoverschrijdende natuureducatie succesvol

Het Interreg-project Groen Blauwe Rijn Alliantie 2017-2020 (kortweg GBRA) is zo goed als afgerond. Binnen de educatietak van dit grensoverschrijdende project is het doel om Nederlandse en Duitse kinderen samen te brengen om ze te laten zien dat natuur niet ophoudt bij de grens.

Jaspis-steentjes gevonden tijdens een GBRA-veldles

De Bastei en NABU-Naturschutzstation Niederrhein hebben een veldles ontwikkeld in de Stadswaard bij Nijmegen. In deze les is er aandacht voor riviernatuur, ontwikkeling van het landschap en de kansen voor otter en bever. Belangrijk hierbij is dat de Waal en de Rijn 'dezelfde' rivier zijn en dat de rivier zich niets aantrekt van landsgrenzen. Opdrachten in deze les gaan over de rivierafzettingen zand en klei, het zoeken naar diersporen en het onderscheid tussen de otter en de bever en hun voedsel (carnivoor/herbivoor). Deze GBRA-veldles is uitgevoerd met Nederlandse basisscholen en Duitse Grundschule.

Brugklassers van het Dominicus College zijn in de projectweken van 2018 en 2019 onder begeleiding van De Bastei naar het Biologisches Station Kreis Wesel (BSKW) gereisd voor een ontmoeting met scholieren van het Andreas Vesalius Gymnasium. In deze veldles, ontwikkeld door BSKW, hebben leerlingen door middel van het inventariseren van aanwezige plant- en diersoorten inzicht gekregen in de biodiversiteit in de Weseler Aue. Daarnaast is er aandacht geschonken aan de kansen van de nu nog ontbrekende otter als mogelijke nieuwe/terugkerende bewoner van dit gebied langs de Rijn.

Beestjes determineren met loeppotje en zoekkaart

De bestaande Bastei-veldlessen 'Struinen door de Stadswaard' en 'Verhaal van de Waal' zijn in het kader van GBRA aangepast door elementen over de otter en bever en de grenzeloze rivier in te bouwen. Overige elementen in deze veldlessen hebben betrekking op de relatie tussen rivier en landschap, biodiversiteit en grote grazers.

Tot nu toe hebben aan 46 GBRA-veldlessen van De Bastei 1325 leerlingen meegedaan.