Privacy Statement

Voor Stichting De Bastei is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van De Bastei is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat De Bastei u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van De Bastei meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar secretariaat@debastei.nl. De Bastei geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat De Bastei derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als De Bastei dat doet.

Stichting De Bastei verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. De Bastei is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht?

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. De Bastei aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. De Bastei behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Stichting De Bastei of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan De Bastei en vrijwaren De Bastei derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van De Bastei worden verveelvoudigd. Mocht De Bastei op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft De Bastei het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Cookiewetgeving

Sinds juni 2012 zijn wij volgens Europese richtlijnen verplicht om onze websitebezoekers toestemming te laten geven om cookies te mogen plaatsen op hun computer. Op deze manier krijgt de bezoeker controle over de informatie die hij/zij afstaat. Dit moet zorgen voor meer (online) privacy.

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer staan, kunt u in uw browser kiezen voor de optie 'cookies off'. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert.

Om de bezoekgegevens bij te houden en om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten maken wij gebruik van cookies. Hierdoor kan De Bastei de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.